سرشانه چرخش خارجی بازو دمبل - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

چرخش خارجی بازو سیم کش:

 

تشریح حرکت:

  1. به صورت طاق باز روی سطح صندلی ورزشی دراز بکشید. آرنج‌تان را طوری نگه دارید که با صندلی تماس پیدا کند. دمبل را با دست‌تان نگه دارید.
  2. آرنج‌تان را ثابت نگه دارید، دست‌تان را به صورت کمانی به خارج حرکت دهید تا دمبل با میز به صورت موازی باشد.
  3. به آرامی دست‌تان را به حالت اولیه برگردانید.

 

 

Tanvarz