سرشانه چرخش داخلی بازو دمبل - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

چرخش داخلی بازو سیم کش:

 

تشریح حرکت:

  1. به صورت طاق باز روی سطح صندلی ورزشی دراز بکشید. آرنج‌تان را طوری نگه دارید که باصندلی تماس پیدا کند. دمبل را در دست‌تان بگیرید.
  2. آرنج‌تان را ثابت نگه دارید، دست‌تان به صورت کمانی به داخل حرکت دهید تا زمانی که دمبل با میز موازی شود.
  3. به آرامی دست‌تان را به حالت اولیه برگردانید.

 

 

Tanvarz