سرشانه هالتر از جلو نشسته - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

سرشانه هالتر از جلو نشسته:

تشریح حرکت:

  1. روی صندلی بنشینید و میله را با کف دست رو به جلو گرفته و به اندازه‌ی پهنای شانه فاصله‌ی دست‌ها باشد.
  2. به آرامی وزنه را ( از جلو) پایین بیاورید تا بالای قفسه سینه را لمس کند.
  3. عمودی به طرف بالا هل بدهید تا آرنج صاف شود.