سرشانه کراس معکوس - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

کراس معکوس:

 

تشریح حرکت:

  1. به نحوی دستگیره‌ها رو بگیرید که انگشت شست رو به بالا باشد (سمت چپ را با دست راست و سمت راست را با دست چپ). در وسط دستگاه صاف بایستید و دستگیره‌ها رو درجلویتان نگه دارید.
  2. دست‌هایتان را در مسیری دورانی به عقب و اندکی پایین بکشید. زمانی که بازو‌‌‌ها در امتداد شانه قرار گرفت باید تقریبا موازی زمین باشند.
  3. دست‌تان را به حالت اولیه برگردانید.