سرشانه نشر از جلو دمبل نشسته - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

نشر از جلو دمبل نشسته:

 

تشریح حرکت:

  1. روی لبه‌ی یک صندلی ورزشی بنشینید. جفت دمبل‌ها را در طول بازوهایتان در کنارتان قرار دهید به حالت خنثی. انگشت شست رو به جلو باشد.
  2. دمبل را در زمان بالا بردن 90 درجه بچرخانید. تا زمانی که کف دست‌ها رو به پایین قرار بگیرد.
  3. به آرامی وزنه را به حالت اول برگردانید و با دمبل دیگر تکرار کنید.