سرشانه نشر جانب دمبل - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

نشر از جانب دمبل:

 

تشریح حرکت:

  1. در حالی که عمودی ایستاده‌اید دمبل‌ها را در راستای ران تان نگه دارید.
  2. بازوهایتان را در کنارتان به صورت کمانی بلند کنید تا دمبل‌ها به سطح شانه برسد.
  3. به آرامی دمبل‌ها را تا مفصل ران پایین بیاورید.