سرشانه نشر از جلو سیم کش - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

نشر جلو سیم کش:

 

تشریح حرکت:

  1. پشت به دستگاه قرار بگیرید تا طناب بین پاهایتان قرار بگیرد.
  2. میله را به اندازه عرض شانه با دو دست بگیرید.
  3. دست‌هایتان را به صورت کمانی تا سطح شانه‌تان بلند کنید. بازو را مستقیم نگه دارید.
  4. به آرامی دست‌تان را تا جلوی ران پایین بیاورید.