نشر پشت سرشانه دستگاه - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

نشر پشت دستگاه:

 

تشریح حرکت:

  1. روی دستگاه نشسته، قفسه سینه‌تان به تکیه گاه بچسبد و دستگیره‌ها را دقیقاَ جلوی بازو‌هایتان و هم راستای شانه‌هایتان بگیرید.
  2. دستگیره‌ها را تا جایی که امکان دارد به صورت کمانی به عقب بکشید. آرنج‌تان را بالا و بازوهایتان را موازی با زمین نگه دارید.
  3. دستگیره‌ها را دقیقا به حالت اول برگردانید.