سرشانه نشر از جلو تک دمبل - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

نشر جلو تک دمبل:

 

تشریح حرکت:

  1. یک دمبل را با دو دست بگیرید و انگشتان را دور دستگیره به هم قفل کنید.
  2. زاویه آرنج را ثابت حفظ کنید و تا روبروی چشم به سمت جلو بالا بیاوررید.
  3. به آرامی دمبل را تا ران هایتان پایین بیاورید.