پارالل - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

پارالل:

 

تشریح حرکت:

  1. دستگیره‌ها رو به حالتی که کف دست رو به پایین باشد بگیرید و دست‌هایتان را باز کنید.
  2. آرنج‌تان را تا زمانی که بازو موازی با زمین باشد را خم کنید.
  3. دوباره دست‌تان را باز کنید تا زمانی که قفل شود.

 

نکته آناتومی:

حالت بدن:

اگر نیم تنه خود را رو به جلو هدایت کنید به عضله سه سر و دلتوئید خلفی بیشتر فشار وارد می شود.