پرس سینه دستگاه - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

پرس سینه دستگاه:

 

تشریح حرکت:

  1. روی نیمکت دستگاه بنشینید. و دستگیره‌های دستگاه را بگیرید.
  2. دستگیره‌ها را تا زمانی که دست‌تان باز شود به آرامی به جلو هل بدهید.
  3. بعد از باز شدن آرام به حالت اول برگردانید.