پرس سینه دمبل فلای - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

پرس سینه دمبل فلای:

 

تشریح حرکت:

  1. در حالی که روی سطح صندلی دراز کشیدید با دمبل‌هایی که در سطح سینه تان است شروع کنید. کف دست‌ها رو به جلو باشد.
  2. به دمبل‌ها به حالت بالا فشار بیاورید و دمبل‌ها را به آرامی بچرخانید تا در زمانی که آرنج‌تان صاف می شود دست‌تان به حالت خنثی باشد (کف دست‌تان رو به هم).
  3. به آرامی دمبل‌ها را به حالت اول برگردانید.