پشت بازو هالتر پرسی دست معکوس - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

پشت بازو هالتر پرسی دست معکوس:

 

تشریح حرکت:

  1. در حالت خوابیده هالتری را به صورت دست باز و معکوس بالای سر دردست بگیرید به طوری که بازوها صاف باشند.
  2. هالتر را به آرامی پایین آورده نقطه فرود باید زیر سینه‌ها باشد.
  3. به آرامی هالتر را به نقطه اولیه می‌بریم.