پشت بازو دیپ پارالل دستگاه - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

پشت بازو دیپ پارالل دستگاه:

 

تشریح حرکت:

  1. روی نیمکت بنشینید.
  2. دستگیره‌های دستگاه را گرفته و دسته را تا راست شدن آرنج ها پایین بیاورید.
  3. به آرامی و با تمرکز کامل دست ها را به جای اول بیاورید.