شراگ با دمبل - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

شراگ دمبل:

 

تشریح حرکت:

  1. با هر دست یک دمبل بلند کنید و کنار ران پا قرار دهید.
  2. دمبل را با دقت کافی به وسیله کتف بالا کشیده مکث کرده و به آرامی پایین بیاورید.
  3. توجه داشته باشید که آرنج نباید خم شود.