زیر بغل دستگاه تی بار - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

زیربغل دستگاه تی بار:

 

تشریح حرکت:

  1. شکم را روی نیمکت دستگاه مطابق شکل قرار دهید دستگیره ها رو بگیرید وستون فقراتتان را صاف کنید.
  2. دستگیره ها را به آرامی تا کنار بدنتان بالا بیاورید مکث کنید.
  3. به آرامی دستتان را تا جایی که امکان دارد پایین بیاورید.