دمبل مچ معکوس - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

دمبل مچ معکوس:

 

تشریح حرکت:

  1. روی میز لاری بنشینید دمبل را مانند شکل در دست بگیرید.
  2. تا جایی که امکان دارد مچ هایتان را بالا بیاورید.
  3. مچ ها را تا جایی که امکان دارد به سمت پایین بیاورید.