ساعد چکشی نشسته دمبل - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

ساعد چکشی نشسته با دمبل:

 

تشریح حرکت:

  • جلوی یک نیمکت ورزشی بنشینید.
  • در هر دست یک دمبل بگیرید و کنار پا به صورتی که کف دست‌ها رو به هم باشد بگیرید.
  • ابتدا یک دست را به آرامی تا سینه بیارید و به آرامی بیاورید پایین.
  • دست دیگر را همینگونه انجام دهید.