ساعد با هالتر - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

ساعد با هالتر:

 

تشریح حرکت:

  • روی نیمکت نشسته و هالتر را طوری در دست بگیرید که فاصله ی دست‌ها از هم حدود 5 تا 10 سانتی متر باشد.
  • تا جایی که امکان دارد مچ هایتان را بالا بیاورید.
  • مچ ها را تا جایی که امکان دارد به سمت پایین بیاورید.