ساعد با هالتر دست معکوس - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

ساعد هالتر دست معکوس:

 

تشریح حرکت:

  • هالتر را به صورت نشان داده شده در دست بگیرید.
  • تا جایی که ممکن است هالتر را بالاتر بیاورید.
  • سپس هالتر را به آرامی پایین بیاورید.