هالتر دست معکوس (ساعد) - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

هالتر دست معکوس(ساعد):

 

تشریح حرکت:

  • این حرکت در واقع همان جلو بازو با هالتر است که به صورت مچ برعکس اجرا می شود.
  • حین اجرا یک حرکت آرنج ها را کنار بدن نگه می دارم.