تمرینات روزانه برای لاغر کردن شکم - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

روزانه اول حرکات کششی را انجام داده بعد از آن 10 دقیقه بدوید، مجددا حرکات کششی انجام دهید و در انها حرکات زیر را به صورت زیر انجام دهید:

هر حرکت در 3 ست 12تایی و بین هر ست 30 تا 60 ثانیه استراحت 

 

 

Tanvarz