قفسه سینه با دستگاه - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

قفسه سینه دستگاه:

 

تشریح حرکت:

  1. روی دستگاه قفسه سینه نشسته و دستگیره‌ها را نسبت به بدن خود تنظیم میکنیم.
  2. با منقبض کردن عضله سینه دست‌ها را به سمت داخل بیاورید ، مکث کرده و به نقطه شروع باز گردید.