زیر سینه با هالتر - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

زیرسینه هالتر:

 

تشریح حرکت:

  1. ابتدا بر روی میز مخصوص و استانداردی که برای این منظور طراحی و ساخته شده است دراز بکشید.
  2. دست‌ها را روی میله استانداردی که عاج کافی نیز داشته محکم کنید.
  3. وزنه را به آرامی پایین بیاورید به گونه ای که کنترل وزنه در تمامی مسیری که میله هالتر به سوی پایین تا رسیدن به سینه طی می‌کند کاملا در اختیار شما باشد.
  4. پس از تماس میله هالتر با سطح سینه، اندکی مکث کرده و سپس میله هالتر را به آرامی بلند کرده و به موقعیت اول بازگردانید.