پشت پا ماشین خوابیده - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

پشت پا دستگاه:

 

تشریح حرکت:

  • بر روی دستگاه پشت پا دراز بکشید، مچ پاهایتان را زیر بالشتک های دستگاه قرار دهید.
  • زانوها را در دست خارج از لبه میز نگه دارید.
  • برای ثبات بهتر، دست‌هایتان را محکم به لبه های میز یا دستگیره‌ها بگیرید.