جلو پا ماشین - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

جلو پا دستگاه:

 

تشریح حرکت:

  1. روی دستگاه مخصوص جلو پا نشسته و قسمت فوقانی روی پا را روی بالشتک نرم دستگاه قرار دهید. کمر را روی پشتی صندلی نگه دارید.
  2. با استفاده از قدرت عضلات چهار سر ران، ساق پا را به آرامی بلند کنید تا مفاصل زانو در حالتی قرار بگیرند که امکان حرکت بیشتر را نداشته باشند.
  3. مکث کرده و پاها را منقبض کنید. سپس به نقطه شروع حرکت باز گردید.