ساق پا دانکی - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

ساق پا دانکی:

 

تشریح حرکت:

  1. مطابق شکل ایستاده طوری که بالا تنه با زمین موازی باشد و پاها کمی کمتر از عرض شانه باز باشد.
  2. نسبت به توان خود فردی را انتخاب کنید فرد باید دقیقاَ در انتهای ستون فقرات بنشیند.
  3. تکرار حرکت مانند ساق پا ایستاده است توجه داشته باشید حرکات باید نرم و شمرده باشد.