ساق پا نشسته با دستگاه - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

ساق پا نشسته دستگاه:

 

تشریح حرکت:

  1. روی دستگاه نشسته و پاها را روی قسمت مشخص شده بگذارید.
  2. ساق پا باید با زمین عمود باشد.
  3. عضلات ساق را منقبض کرده و پاشنه را بالا برده. مکث کرده و به آرامی به نقطه شروع باز می گردیم.