پشت بازو هالتر پرسی - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

پشت بازو پرس دست جمع:

 

تشریح حرکت:

  1. در حالت خوابیده هالتری را بالای سر در دست بگیرید به طوری که باز‌وها صاف باشند.
  2. هالتر را به آرامی پایین آورده نقطه فرود باید زیر سینه‌ها باشد.
  3. به آرامی هالتر را به نقطه اولیه می‌بریم.