پشت بازو نشسته با هالتر - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

پشت بازو نشسته هالتر:

 

تشریح حرکت:

  1. در حالت نشسته هالتری را بالای سر، در دست بگیرید به طوری که بازوها صاف باشند.
  2. با خم کردن آرنج‌ها وزنه را از پشت سر پایین بیارید.
  3. در بخش پایین مکث کرده و سپس با انقباض پشت بازوها سعی کنید هالتر را به وضعیت شروع بازگردانید.