زیر بغل پلاور دمبل - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

زیربغل پِول آور دمبل:

 

تشریح حرکت:

  1. دمبل را مطابق شکل در دست می‌گیریم و به طرف پشت سر آرام آرام هدایت می‌کنیم.
  2. تا جایی پایین می‌آییم که دمبل و دست ها با سر و بدن به موازات باشند.
  3. در موقع پایین بردن دست‌ها و دمبل پایین تنه را به طرف پایین بکشیم و در بالا آمدن دمبل آن‌ها را به سمت بالا بیاوریم.