زیر بغل تک دمبل خم - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

زیربغل دمبل تک خم:

 

تشریح حرکت:

  1. از کمر به جلو خم شوید به طوری که بالا تنه موازی با زمین شود و با قرار دادن یک دست خود روی میز با پایه‌ای محکم تعادل بدن را حفظ کنید.
  2. سینه را بیرون نگه دارید تا قوس طبیعی ستون فقرات حفظ شود.
  3. در دست مخالف دمبل بگیرید و آن را به طرف لگن عقب و بالا بکشد.
  4. در بخش آغاز هر تکرار حداکثر کشش را روی زیربغل حس کنید و در بخش بالایی هم حداکثر انقباض را حس کنید.