زیر بغل قایقی - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

زیر بغل سیم کش قایقی : (پاروئی)

 

تشریح حرکت:

  1. مطابق شکل روی دستگاه نشسته و کابل را بگیرید.
  2. زاویه زانوها باید حدود 150 تا 160 درجه باشد.
  3. توجه داشته باشید که در حین انجام حرکت باید کمر صاف و سر بالا باشد.
  4. کابل را به سینه بکشید طوری که آرنج‌ها رو به بالا باشد و با پهلو فاصله داشته باشد مکث کرده و به نقطه شروع باز می گردیم.