زیر بغل سیم کش از جلو - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

زیر بغل لت از جلو دست باز:

 

تشریح حرکت:

  1. روی دستگاه نشسته و دست‌ها را از قسمت انتهای میله (15 سانتی متر بازتر از عرض شانه) بگیرید.
  2. به آرامی میله را پایین بکشید تا بالای سینه، مکث کرده و به نقطه شروع باز گردانید.