زیر بغل سیم کش دست جمع برعکس - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

زیربغل لت دست جمع معکوس:

 

تشریح حرکت:

  1. روی دستگاه نشسته و مطابق شکل میله را بگیرید توجه داشته باشید که کف دست‌ها رو به صورت باشد و فاصله دست‌ها به اندازه عرض شانه باشد.
  2. به آرامی میله را پایین بکشید تا بالای سینه، مکث کرده و به نقطه شروع باز گردانید.