زیر بغل سیم کش از جلو

تشریح حرکت:

  1. روی دستگاه نشسته و دست‌ها را از قسمت انتهای میله (۱۵ سانتی متر بازتر از عرض شانه) بگیرید.
  2. به آرامی میله را پایین بکشید تا بالای سینه، مکث کرده و به نقطه شروع باز گردانید.